Customize consent preferences
We use cookies to assist users in smooth navigation and performing specific functions. Detailed information about all cookies corresponding to specific consent categories is provided below. Cookies classified as "necessary" are stored in the user's browser because they are essential for enabling basic website functionality. We also use cookies from other companies to help us analyze how users use the site, store user preferences, and provide relevant content and ads. Such cookies will only be stored in the browser with prior user consent. You can enable or disable some or all of these cookies, but disabling some of them may affect the quality of browsing.
Necessary
Necessary cookies are essential for basic website functionality, and the website will not function as intended without them. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional
Functional cookies help perform certain functions, such as sharing website content on social media platforms, collecting feedback, and other third-party website functions.
Analytics
Analytics cookies are used to understand how users interact with the website. These cookies help provide information on visitor metrics, bounce rate, traffic source, and more.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze key performance indicators of the website, which helps ensure a better user experience for visitors.
Advertising
Advertising cookies are used to deliver personalized ads based on the pages users have previously visited and to analyze the effectiveness of advertising campaigns.
Gastronomic Configurator
Social Trailer Configurator

Polityka prywatności

„ZBUDUJPRZYCZEPE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" w Babicach Nowych (NIP: 1182251782 ) pod adresem: pod adresem: ul. Ogrodnicza 72, 05-082 Babice Nowe, zwane dalej łącznie i osobno „Współadministratorami” przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adresy email, numery telefonów) informacje o dotychczasowej współpracy oraz – jeżeli prowadzi Pan/i działalność gospodarczą lub pracuje na rzecz podmiotu świadczącego taką działalność – także następujące informacje o przedsiębiorcy numer PESEL albo KRS przedsiębiorcy, jego numery REGON i NIP oraz informacje o sytuacji prawnej, fnansowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych może Pani/Pan kontaktować się ze Współadministratorami pisemnie (na w/ adres ich siedzib), lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@zbudujprzyczepe.pl.

Współadministratorzy przetwarzają powyższe Pani/Pana dane osobowe w celach:

a) zawarcia lub wykonania zawartej z Panią/Panem lub podmiot, w którego imieniu Pani/Pan działa, umowy lub umów o dostawę towarów lub usług w związku z prowadzoną przez Współadministratorów działalnością gospodarczą,

b) realizacji przez Współadministratorów obowiązków prawnych wynikających z zawarcia i wykonywania takiej umowy, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;

c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów lub osoby trzeciej w związku z zawarciem lub wykonaniem takiej umowy, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy lub popełnienia przy jej wykonywaniu czynu niedozwolonego lub czynu zabronionego, albo obrony przed takimi roszczeniami.

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do niektórych danych może być niezbędne do zawarcia i należytego wykonania umowy z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pani działa, udostępniając dane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą z Panią/Panem umową, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z

doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Jeśli przed zawarciem umowy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach, lub do zawarcia umowy nie dojdzie w ciągu 12 miesięcy otrzymania od Pani/Pana ostatniej wiadomości w tej sprawie, Pani/Pana dane przetwarzane w tym celu zostaną niezwłocznie usunięte przez Współadministratorów.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Współadministratorów przekazane następującym grupom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.

b) osobom zatrudnionym u któregokolwiek ze Współadministratorów na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim zostali upoważnieni przez Współadministratora do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji lub wykonywania w imieniu Wspoładministratora umowy zawartej z Panią/Panem lub podmiotem, w którego imieniu Pani/Pan działa;

c) partnerom i podwykonawcom Współadministratora, którym Współadministrator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa, realizacją obowiązków z niej wynikających, albo dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z jej zawarciem lub wykonywaniem, jak np. firmy świadczące usługi IT, czy HR, biura rachunkowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, itp. – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Współdministratora;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Współadministratorów ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane,

(1) · wniosła Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Współadministratorów;

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

· dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: · kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

· przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

· Współadministratorzy nie potrzebują już danych, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

· wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie

Współadministratorów są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych narusza normy prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

Build Your Own Trailer

Contact
Us

We will design
a solution for you

Contact Form

    I agree to the privacy policy